Skip to main content

Privacyverklaring

Annemarie’s Pedicurepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Annemarie’s Pedicurepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Annemarie’s Pedicurepraktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contact gegevens:

Annemarie’s Pedicurepraktijk
Seyndersloot 7
1602HB Enkhuizen
06 20967304
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw persoonsgegevens worden door Annemarie’s Pedicurepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het geven van uw behandeling.
  • Het maken en beheren van afspraken via telefonisch contact of e-mail.
  • Administratieve doeleinden.
  • Het declareren van uw behandeling via podotherapeut, en/of zorgverzekering, en/of coöperatie huisartsen, en/of bewindvoerder.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• BSN nummer
• Huisarts
• Zorgverzekeraar
• Gegevens over gezondheid

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst

Uw persoonsgegevens worden door Annemarie’s Pedicurepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
Verstrekking aan derden De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geef ik een behandelverslag aan uw huisarts en podotherapeut wanneer dit nodig is.

Ik als Annemarie’s Pedicurepraktijk geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Annemarie’s Pedicurepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;
Cliëntgegevens zijn opgeslagen in mijn computerprogramma Podofile. Mijn computer wordt beveiligd door een virusscanner en wachtwoorden. Zo ook het computerprogramma Podofile. Ik heb de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. Annemarie’s Pedicurepraktijk test en evalueert regelmatig haar maatregelen; Ik ben me bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

  • Hits: 7820